Transparència

D’acord amb la llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, Prodeca regula i garanteix la transparència de la seva activitat pública. Proactivament comparteix la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

Icona organització

ORGANITZACIÓ

 

Activitat icona

ACTIVITAT

 

Icona informació pública

DRET A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Economia i finances icona

ECONOMIA I FINANCES

 

 

Perfil contractació icona

PERFIL DE CONTRACTACIÓ

  • Contractes en marxa
  • Instruccions de contractació
  • Variables de contractació
  • Consultes