04.20.20

Coronavirus COVID-19 useful information

Davant la situació generada al nostre país per l'expansió del coronavirus COVID-19 i les mesures posades en marxa per a combatre'l, Prodeca, entitat pública de la Generalitat de Catalunya dedicada íntegrament a la promoció dels productes agroalimentaris catalans, treballa coordinadament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la resta d'institucions governamentals per oferir solucions i acompanyament al sector agroalimentari català.


Indústria agroalimentària

Recull de recomanacions i de mesures preventives i organitzatives per ajudar-vos a garantir el funcionament de l’activitat empresarial i alhora preservar la salut dels treballadors.


 

Informació sectorial


 

Terminis administratius 

  • Suspensió de tots els terminis administratius del Sector Públic 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 suspèn tots els termes i terminis de procediments administratius del Sector Públic, inclosos els de prescripció i caducitat. 

Queden inclosos els terminis administratius de subvencions, incloent en aquest concepte tots els terminis que constin en les bases i les convocatòries corresponents (el de l’execució de l’activitat, per exemple). 

 


 

Fiscalitat i tributació 

  • Ampliació dels terminis dels deutes tributaris: 

El Reial decret llei 8/2020 del 17 de març, adopta mesures que permeten a tota mena d’empreses (en el 7/2020 només incloïa a PIMES i autònoms amb un volum d'operacions inferior a 6 milions d'euros), l’ampliació dels terminis dels deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'administració que no hagin conclòs - tant en període voluntari com en període executiu - fins al 30 d'abril de 2020. De la mateixa manera, per tots els deutes tributaris que es comuniquin a partir del 17 de març de 2020 el període de liquidació s’amplia fins al 20 de maig de 2020. 

IMPORTANT: la suspensió i interrupció dels terminis no és extensible a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (IVA, pagaments fraccionats, retencions, entre d’altres), s’han de continuar presentant dins dels terminis establerts. 

Més informació: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3824 

 

  • IMPORTANT: Tributació Duanera: 

El Reial Decret 463/2020 va deixar fora i pendent de regular els terminis tributaris duaners. Aquests terminis s'estableixen per normativa duanera comunitària i, per tant, el RD no té competència per modificar-los. 

Quant a terminis per presentar al·legacions i recursos a sancions, tot i que la Duana i els tribunals competents podran notificar resolucions i sentències resoltes durant aquest període. 

Més informació: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 

 


Ajuts i finançament
 

  • Línia de crèdit de 1.000 milions d'euros que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya

Amb l'objectiu de mitigar els efectes econòmics del Covid-19 el Govern posem a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 milions d'euros que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya

Més informació a l'enllaç

 

Més informació a l'enllaç


Autònoms: Prestació extraordinària per cessament activitat, de caràcter excepcional i vigència limitada a un mes. RD 8/2020.

Els treballadors per compte propi o autònoms que hagin suspès l'activitat o reduïda la seva facturació en un 75% respecte de la facturació mitjana del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària. La quantia quedarà determinada aplicant el 70% de la base reguladora, calculada conforme l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Més informació: http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/missm/index.htm

Autònoms: Prestació econòmica de fins a 2.000 euros:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Més informació: 93 228 57 57 o al correu:  treballautonom.tsf@gencat.cat o entreu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

S’ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/683/2020, de 6 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per a la campanya 2020-2021.

Donada la situació generada pel coronavirus SARS-COV-2 s’està valorant l’ampliació del termini per l’ajut anteriorment mencionat, així com, dels ajuts directes, associats i de sostenibilitat i competitivitat.

 

 


Canals informació empresarial
Logística i transports

El Port de Barcelona garanteix als seus clients el compliment dels serveis essencials per a mantenir el subministrament de mercaderies, facilitant el funcionament de l’operativa logística i el correcte aprovisionament a les diferents indústries que han de seguir en funcionament, així com els productes de consum necessaris per al proveïment dels ciutadans. Els accessos al recinte portuari segueixen oberts, amb el control d’entrada habitual, i l'operativa es desenvolupa complint amb les restriccions i mesures de seguretat necessàries.
 

Duanes d’exportació i importació 

  • Tràmits: Es realitzaran tots els tràmits telemàticament a excepció del Despatx de Duanes, que serà realitzat pel personal minin necessari. 

  • Garanties: Donat el tancament de les Delegacions Especials, no serà necessari la presentació de la documentació original per part de l’exportador per gestionar garanties, avals o certificats de crèdit i caució, tot i que es podran realitzar les comprovacions pertinents sobre els documents escanejats. 

Més informació a l'enllaç  
 

Desplaçament del personal laboral:

Alimentació Ecològica : 

 

Altres informacions d'interès:Empresarial i laboral

Recull de recomanacions i de mesures preventives i organitzatives específiques per als centres de treball que pot ajudar-vos a garantir el funcionament regular de les vostres activitats i, alhora, preservar la salut dels empleats.

Una altra informació d’utilitat:

  • Banc dels Aliments: 

Informació referent al Covid-19 i al funcionament del banc dels aliments, el Banc dels Aliments de Barcelona continua amb l’activitat.

 


Consultes especialitzades

Com a entitat impulsora de l’alimentació com a eix clau en el desenvolupament d’oportunitats socioeconòmiques, posem a l'abast de les empreses informació centralitzada útil per a la presa de decisions i un servei especialitzat de consultes agroalimentàries. 
 


 

Canal informació coronavirus COVID-19

Reforcem els nostres canals de resolució de consultes i l'equip de gestió de consultes especialitzades. Continuem treballant per al sector agroalimentari amb tota l'organització teletreballant. Expliqueu-nos el vostre cas i us assessorarem sobre les eines, actuacions o entitats que millor poden ajudar la vostra organització a combatre els efectes de la crisi derivada de l'expansió del coronavirus COVID-19 al nostre país.

 


 

Contacta'ns!

consulta@prodeca.cat
+00 34 675 787 439

 


 

 


 

Share this news