16.03.20

Informació d'utilitat coronavirus COVID-19

Davant la situació generada al nostre país per l'expansió del coronavirus COVID-19 i les mesures posades en marxa per a combatre'l, Prodeca, entitat pública de la Generalitat de Catalunya dedicada íntegrament a la promoció dels productes agroalimentaris catalans, treballa coordinadament amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la resta d'institucions governamentals per oferir solucions i acompanyament al sector agroalimentari català.


Indústria agroalimentària

Recull de recomanacions i de mesures preventives i organitzatives per ajudar-vos a garantir el funcionament de l’activitat empresarial i alhora preservar la salut dels treballadors.


 

Informació sectorial


 

Terminis administratius 

 • Suspensió de tots els terminis administratius del Sector Públic 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 suspèn tots els termes i terminis de procediments administratius del Sector Públic, inclosos els de prescripció i caducitat. 

Queden inclosos els terminis administratius de subvencions, incloent en aquest concepte tots els terminis que constin en les bases i les convocatòries corresponents (el de l’execució de l’activitat, per exemple). 

Informació ampliada a:

http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15057-analisis-del-real-decreto-ley-14-2020:-ampliado-el-plazo-de-declaracion-de-impuestos-para-pymes-y-autonomos/


 

Fiscalitat i tributació 

 • Ampliació dels terminis dels deutes tributaris: 

El Reial decret llei 8/2020 del 17 de març, adopta mesures que permeten a tota mena d’empreses (en el 7/2020 només incloïa a PIMES i autònoms amb un volum d'operacions inferior a 6 M€), l’ampliació dels terminis dels deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per l'administració que no hagin conclòs - tant en període voluntari com en període executiu - fins al 30 d'abril de 2020. De la mateixa manera, per tots els deutes tributaris que es comuniquin a partir del 17 de març de 2020 el període de liquidació s’amplia fins al 20 de maig de 2020. 

IMPORTANT: la suspensió i interrupció dels terminis no és extensible a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (IVA, pagaments fraccionats, retencions, entre d’altres), s’han de continuar presentant dins dels terminis establerts. 

Més informació: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3824 

 

 • IMPORTANT: Tributació Duanera: 

El Reial Decret 463/2020 va deixar fora i pendent de regular els terminis tributaris duaners. Aquests terminis s'estableixen per normativa duanera comunitària i, per tant, el RD no té competència per modificar-los. 

Quant a terminis per presentar al·legacions i recursos a sancions, tot i que la Duana i els tribunals competents podran notificar resolucions i sentències resoltes durant aquest període. 

Més informació: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 

 


Ajuts i finançament
 

 • Línia de crèdit de 1.000 M€ que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya

Amb l'objectiu de mitigar els efectes econòmics del Covid-19 el Govern posem a disposició de les empreses una línia de crèdit de 1.000 M€ que es formalitzarà a través d'entitats financeres amb l'aval de l'Institut Català de Finances (ICF) o d'Avalis de Catalunya

Més informació a l'enllaç

 

Més informació a l'enllaç


Autònoms: Prestació extraordinària per cessament activitat, de caràcter excepcional i vigència limitada a un mes. RD 8/2020.

Els treballadors per compte propi o autònoms que hagin suspès l'activitat o reduïda la seva facturació en un 75% respecte de la facturació mitjana del semestre anterior, tindran dret a una prestació extraordinària. La quantia quedarà determinada aplicant el 70% de la base reguladora, calculada conforme l'article 339 de la Llei General de la Seguretat Social. La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Més informació: http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/missm/index.htm

Autònoms: Prestació econòmica de fins a 2.000 €:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 € per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Més informació: 93 228 57 57 o al correu:  treballautonom.tsf@gencat.cat o entreu a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/

S’ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/683/2020, de 6 de març, per la qual es convoquen els ajuts dels plans de reestructuració i/o reconversió de la vinya a Catalunya, per a la campanya 2020-2021.

Donada la situació generada pel coronavirus SARS-COV-2 s’està valorant l’ampliació del termini per l’ajut anteriorment mencionat, així com, dels ajuts directes, associats i de sostenibilitat i competitivitat.

 

 


Canals informació empresarial


Duanes

 

Es troben en funcionament?

Sí. Es manté la presència física de funcionaris de duanes per a garantir l'intercanvi de mercaderies i proveïment bàsics.

 

Tràmits: Es realitzaran tots els tràmits telemàticament a excepció del Despatx de Duanes, que serà realitzat pel personal minin necessari.

 

Despatx de duanes

S'han adoptat mesures per a garantir el despatx duaner, tant físic com documental.

Es prioritzen els béns peribles, medicaments, productes sanitaris, així com altres béns de primera necessitat, i els necessaris per al manteniment de les cadenes de producció.

Als efectes de reconeixement físic en magatzems de dipòsit temporal, LAMEs o altres espais autoritzats, caldrà garantir prèviament la presència física de personal de magatzem per al reconeixement adequat.

 

Serveis garantits en delegacions tancades a l'atenció al públic

En aquelles Delegacions Especials on s'hagi acordat el tancament d'atenció al públic, es tindra en compte:

 1. Garanties: per a garanties de comerç exterior i Impostos Especials, no serà necessari que l'operador aporti el document original de constitució de garantia (avals o assegurances de caució) per a l'admissió i alta en el sistema informàtic, sense perjudici de les comprovacions sobre els documents escanejats aportats. Quan s'aixequi l'estat d'alarma, caldrà aportar els originals que mantinguin efectes.
 2. Devolució de garanties: Si no es pot efectuar la devolució física, se'n notificarà a l'interessat per via telemàtica la cancel·lació, però la garantia restarà en poder de l'Administració mentre es mantingui l'estat d'alarma. Pel que fa als dipòsits a la Caixa General de Dipòsits, es poden tramitar telemàticament.
 3. Certificat EUR-1: Per a mercaderies amb valor inferior a 6.000 € es permet una declaració en factura per acollir-se a la preferència aranzelària. Es recomana intentar acollir-se a la formula de declaració en factura per evitar realitzar el certificat EUR1. En el cas que sigui necessari tramitar-lo s'ha habilitat un servei de guàrdia extraordinari pel visat dels certificats EUR1 a l'Administració de Duanes i Impostos Especials de Barcelona, com a únic punt d'entrega dels documents (horari de 9 h a 13 h) per ser recollits el següent dia hàbil (de 13 h a 14 h).
 4. Quaderns ATA: Quan no es puguin segellar físicament, se'n remetrà una còpia via telemàtica. La duana, un cop realitzades les comprovacions que consideri oportú, emetrà un justificant de presentació per via telemàtica, - amb CSV, perquè pugui ser verificat per les autoritats d'altres països -, i inclourà tots els detalls rellevants, així com esment al RD 463/2020 de 14 de març pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
 5. Precintat en trànsit. El precintat de les mercaderies es podrà substituir per una descripció de les mercaderies prou precisa perquè permeti una identificació fàcil, i s'especifiquin la quantitat i la naturalesa de les mercaderies, així com les característiques particulars.

 


Tributació Duanera

L'ampliació o suspensió dels terminis fixats pels deutes tributaris no s'ha pogut materialitzar a nivell de terminis tributaris duaners.

El Reial Decret 463/2020 va deixar fora i pendent de regular-los ja que s'estableixen per normativa comunitària i per tant el RD no té competència per modificar-los.

 

Terminis per presentar al·legacions o recursos a sancions

Queden suspesos aquests terminis tot i que la Duana i els tribunals competents podran notificar resolucions i sentències durant aquest període.

 

Més informació a:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/COVID_19/COVID_19.shtml

 

Pla de contingència de Duanes a Catalunya

 

Administració de Duanes de Barcelona

Servei d'atenció al públic tancat

Oberta la Duana només per a prestació de serveis essencials

Servei d'atenció telefònica

Horari: de 8:00 a 20:00 h

Telèfon de contacte: 93 344 026

 

Administració de Duanes de l'Aeroport de Barcelona - El Prat

Servei d'atenció al públic tancat

Oberta la Duana només per a prestació de serveis essencials

Servei d'atenció telefònica

Horari: de 8:00 a 20:00 h

Telèfon de contacte: 93 559 64 33

 

Dependència de Duanes i Impostos Especials de Tarragona

Servei d'atenció al públic tancat

Oberta la Duana només per a prestació de serveis essencials

Servei d'atenció telefònica

Horari: de 9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres

Telèfons de contacte: 977 19 11 44 | 977 25 74 68

 

Dependència de Duanes i Impostos Especials de Lleida

Servei d'atenció al públic tancat

Oberta la Duana només per a prestació de serveis essencials

Servei d'atenció telefònica

Horari: de 8:00 a 17:00 h

Telèfons de contacte: 973 36 16 82 | 973 36 16 83 | 973 36 16 84

 

Dependència de Duanes i Impostos Especials de Girona

Servei d'atenció al públic tancat

Oberta la Duana només per a prestació de serveis essencials

Servei d'atenció telefònica

Horari: de 9:00 a 14:00 h de dilluns a divendres

Telèfon de contacte: 972 55 69 01

 Logística i transports

El Port de Barcelona garanteix als seus clients el compliment dels serveis essencials per a mantenir el subministrament de mercaderies, facilitant el funcionament de l’operativa logística i el correcte aprovisionament a les diferents indústries que han de seguir en funcionament, així com els productes de consum necessaris per al proveïment dels ciutadans. Els accessos al recinte portuari segueixen oberts, amb el control d’entrada habitual, i l'operativa es desenvolupa complint amb les restriccions i mesures de seguretat necessàries.
 

Duanes d’exportació i importació 

 • Tràmits: Es realitzaran tots els tràmits telemàticament a excepció del Despatx de Duanes, que serà realitzat pel personal minin necessari. 

 • Garanties: Donat el tancament de les Delegacions Especials, no serà necessari la presentació de la documentació original per part de l’exportador per gestionar garanties, avals o certificats de crèdit i caució, tot i que es podran realitzar les comprovacions pertinents sobre els documents escanejats. 

Més informació a l'enllaç  
 

Desplaçament del personal laboral:

Alimentació Ecològica : 

 

Altres informacions d'interès:Empresarial i laboral

Recull de recomanacions i de mesures preventives i organitzatives específiques per als centres de treball que pot ajudar-vos a garantir el funcionament regular de les vostres activitats i, alhora, preservar la salut dels empleats.

Una altra informació d’utilitat:

 • Banc dels Aliments: 

Informació referent al Covid-19 i al funcionament del banc dels aliments, el Banc dels Aliments de Barcelona continua amb l’activitat.

 


Expedient de Regulació d'Ocupació

Si una empresa ha d'efectuar suspensions de contracte o reduccions de jornada per causa directa amb la COVID-19 ha de presentar un expedient de regulació d'ocupació temporal (ERTO) per força major. En cas que una empresa hagi de tancar mentre dura l'estat d'alarma, pot presentar un expedient de regulació d'ocupació temporal amb motiu de la COVID-19.

 

El tràmit s'ha de realitzar telemàticament, via Canal Empresa, amb certificat digital.

En cas que l'empresari no en disposi, pot presentar la sol·licitud un intermediari (gestor/advocat). No hi ha un termini concret per sol·licitar-lo, i es pot demanar amb efectes retroactius.

 

Data de finalització

Cal posar una data de finalització de l'ERTO. Si cal allargar les mesures més de 15 dies, està justificat posar-hi 30 dies, i si es pot finalitzar abans, es poden donar d'alta els treballadors.

A la resolució, es recollirà que la mesura restarà vigent mentre es mantinguin les circumstàncies d'alarma.

 

Empreses amb delegacions fora de Catalunya

El Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya és competent quan el 85% de la plantilla de l'empresa radica a Catalunya

 

Cal un mínim de treballadors?

No. L’ERTO es pot presentar pels empresaris que tinguin causa per presentar-lo, encara que sigui per a un sol treballador, a diferencia de l’ERO d’acomiadament que requereix un nombre mínim d’afectats.

 

Quotes a la Seguretat Social

Durant els ERTO no s'ha de donar de baixa els treballadors en la Seguretat Social, ja que segueixen d'alta. D'acord amb el que disposa el RD 8/2020 de 17 de març, les empreses poden ser exonerades del pagament del 75% de l'aportació empresarial a la Seguretat Social, i del 100% de la quota quan la plantilla sigui inferior a 50 treballadors, sempre que es comprometin a mantenir els llocs de treball.

 

Efectes de l'ERTO en els treballadors

Les persones treballadores afectades per l’ERTO tindran dret al reconeixement de la prestació per desocupació, encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això. En aquests casos, el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu per aquests ERTO no computarà a l'efecte de consumir els períodes màxims de prestació legalment establerts. Per tal de facilitar la tramitació de les prestacions, per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal s'està treballant en la regulació d'un procediment que permeti la tramitació de l'atur sense necessitat de presentació de sol·licitud individual. Per això, els treballadors i les treballadores afectats per l’ERTO, de moment, no han de presentar cap sol·licitud, fins que s'informi dels tràmits en els propers dies.

 

Més informació

El Departament de Treball i Afers Socials manté actualitzada la informació a la pàgina web:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici

 


Ajuts ICO

Informació sobre el Decret-Llei 12/2020, de 10 d’abril, del Govern de la Generalitat de Catalunya. Descarregar

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) activa el segon tram de 20.000 M€ addicionals per a PIMES i autònoms. Descarregar

 


Resum dels Reials Decrets

Últimes normes amb rang de llei publicades:

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_dret_de_catalunya/pjur_ultimes_disposicions/

 


Consultes especialitzades

Com a entitat impulsora de l’alimentació com a eix clau en el desenvolupament d’oportunitats socioeconòmiques, posem a l'abast de les empreses informació centralitzada útil per a la presa de decisions i un servei especialitzat de consultes agroalimentàries. 
 


 

Canal informació coronavirus COVID-19

Reforcem els nostres canals de resolució de consultes i l'equip de gestió de consultes especialitzades. Continuem treballant per al sector agroalimentari amb tota l'organització teletreballant. Expliqueu-nos el vostre cas i us assessorarem sobre les eines, actuacions o entitats que millor poden ajudar la vostra organització a combatre els efectes de la crisi derivada de l'expansió del coronavirus COVID-19 al nostre país.

 


 

Contacta'ns!

consulta@prodeca.cat
+00 34 675 787 439

 


 

 


 

Comparteix aquesta notícia